Drukuj 

WAŻNE: KOLEJNY NABÓR NA REKOMPENSATY W ZWIĄZKU Z COVID-19

Przeczytaj ogłoszenie o naborze...

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji10. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego11. Wnioskodawca w ramach jednego naboru wniosków może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie12. Pomoc finansową w ramach działania 2.8 można uzyskać jednokrotnie, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 2-8 października 2020 r., albo w ramach bieżącego, tj. naboru przeprowadzonego w dniach 4-10 listopada 2020 r.

Kryteria wyboru operacji

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie utworzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie13.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i ministra właściwego ds. rybołówstwa: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje
zczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi14.

1zgodnie z § 56b ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację operacji w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r., poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3zgodnie z § 56a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 56b ust. 6 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 56b ust. 6 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego;
9zgodnie z § 56a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego;
10zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego;
11zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
12zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia wykonawczego;
13zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 2 oraz pkt X załącznika nr 3 do rozporządzenia wykonawczego;
14zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).